Specjalizacje

Prawo
cywilne

czytaj więcej

Kredyty CHF,
Prawo bankowe

czytaj więcej

Windykacja,
oddłużanie

czytaj więcej

Odszkodowanie,
zadośćuczynienie

czytaj więcej

Prawo
karne

czytaj więcej

Bezpieczeństwo
gospodarcze

czytaj więcej

Prawo cywilne

 • Sprawy majątkowe – zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, Obsługa Klienta w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości,
 • Dochodzenie należności pieniężnych,
 • Opiniowanie i sporządzanie umów,
 • Sprawy spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy, podział masy spadkowej, zachowek, unieważnienie testamentu
 • Rozwody i sepracje.
 • Alimenty i władza rodzicielska
Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl

Kredyty CHF / Prawo bankowe

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko instytucjom z sektora finansowego, w szczególności bankom.  Zajmujemy się rzekomymi kredytami we frankach szwajcarskich, zarówno w zakresie umów kredytowych indeksowanych/waloryzowanych jak i denominowanych, umowami aktualnie obowiązującymi oraz umowami spłaconymi, a także wypowiedzianymi. Dochodzimy unieważnienia umów, jak również zwrotu w postaci gotówki oraz zmniejszamy saldo zadłużenia (tzw. odfrankowienie). Kancelaria od wielu lat obsługuje Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Praw Konsumenta i Obywatela Pro Futuris Łódź, zrzeszające osoby pokrzywdzone przez banki i inne instytucje finansowe.

Co zrobić aby rozpocząć współpracę z Kancelarią.

W pierwszej kolejności proszę o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z załącznikami i regulaminem, a także skany ewentualnych aneksów jeżeli takowe były podpisywane, (w przypadku braku wszystkich dokumentów proszę o przesłanie tego co Państwo posiadają) na adres:

oskar@kieler-milon.pl

Po przeanalizowaniu umowy udzielimy Państwu merytorycznej odpowiedzi co do zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi zarówno w zakresie unieważnienia jak również tzw. „odfrankowienia” kredytu. Przedstawimy także możliwe działania przeciwko bankowi wraz z ich ewentualnymi konsekwencjami.

Analiza umowy jest bezpłatna.

Następnie konieczne będzie uzyskanie od banku stosownego zaświadczenia dotyczącego historii spłaty Państwa kredytu, w którym to bank wskaże kwoty i daty w jakich został uruchomiony kredyt i po jakim kursie, a także wszelkie spłaty rat kredytu, oprocentowanie oraz koszt ubezpieczeń. Na życzenie Klienta Kancelaria bezpłatnie prześle wzór wniosku do banku. Powyższe zaświadczenie jest niezbędne do właściwego sprecyzowania roszczeń i wyliczeń nadpłat w Państwa kredycie.

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przygotujemy dla Państwa odpowiednią umowę, w ramach której Kancelaria reprezentuje Klienta począwszy od postępowania przedsądowego, przez postępowanie przed sądem I i II instancji, wystąpienie do Rzecznika Finansowego o istotny pogląd w sprawie, a także ewentualne postępowanie egzekucyjne przeciwko bankowi.

Obsługujemy sprawy z całego kraju.
Istnieje możliwość zdalnego rozpoczęcia i prowadzenia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub skype.

Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl

Windykacja / oddłużanie

 • Egzekucja – kompleksowe prowadzenie postępowań egzekucyjnych na rzecz wierzyciela,
 • Powództwa przeciwegzekucyjne – Zapewniamy dłużnikom skuteczną obronę przeciwko prowadzonym egzekucjom,
 • Negocjacje z wierzycielami i dłużnikami – Celem podejmowanych czynności jest doprowadzenie do oddłużenia Klienta poprzez unieważnienie długu, bądź też znacznej jego redukcji sięgającej nawet 95%.
 • Upadłość konsumencka
Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl

Odszkodowanie / zadośćuczynienie

 • odszkodowania komunikacyjne,
 • odszkodowania związane z innymi zdarzeniami losowymi,
 • odszkodowania majątkowe,
 • odszkodowania związane z błędami medycznymi również w zakresie zakażenia pacjenta,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków,
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej,
 • odszkodowania za pojazd zastępczy, również typu TAXI

Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowania, zadośćuczynienia jak również rent z tytułu zwiększonych potrzeb i utraconych zarobków w związku z następstwami nieszczęśliwych wypadków, błędami w sztuce lekarskiej jak również zdarzeniami komunikacyjnymi zarówno na etapie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela jak również na etapie postępowania sądowego. Zdobyte doświadczenie pozwala nam skutecznie dochodzić roszczeń (zadośćuczynienie, odszkodowanie, przeprosiny) w związku z naruszeniem dóbr osobistych takich jak chociażby zdrowie, cześć, godność, wizerunek czy też prawo do informacji.

Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl

Prawo karne

W ramach prawa karnego oferujemy pomoc prawną zarówno na etapie sądowym jak i w toku postępowania przygotowawczego przed Prokuraturą, Policją i innymi organami. Świadczymy pomoc prawną także na etapie postępowania wykonawczego między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, zatarcie skazania, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, skrócenie okresu wykonywania środka karnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną nie tylko osobom podejrzanym czy oskarżonym, ale również pokrzywdzonym, także w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych.

Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl

Bezpieczeństwo gospodarcze

Oferujemy stałą obsługę prawną – w zakresie bieżącej działalności Klienta, doradztwo związane z zakładaniem podmiotów gospodarczych, sporządzanie umów i ich opiniowanie oraz wszelką pomoc polegającą na analizie prawnej związanej z prowadzeniem działalności i obsługą przedsiębiorcy.

Pomoc prawna i więcej informacji: +48 609 737 829 oskar@kieler-milon.pl