Termin przedawnienia roszczeń o zapłatę, przysługujących kredytobiorcom w zakresie umów kredytu indeksowanego, waloryzowanego, denominowanego w CHF.

W związku z ilością zapytań odnośnie terminu przedawnienia roszczeń o zapłatę wynikających z tzw. kredytów frankowych, wskazuję, iż jest to termin 10 lat.

W zasadzie w każdej sprawie prowadzonej przeciwko bankowi, podnoszony jest przez bank zarzut przedawnienia roszczeń kredytobiorców. Pełnomocnicy banków prezentują pogląd jakoby roszczenia z umów kredytowych przedawniały się w terminie 3 lat. Odnosząc się do podnoszonego zarzutu przedawnienia należy wskazać, iż nie jest on trafny. Termin przedawnienia roszczeń kredytobiorców to 10 lat. Jest on liczony na podstawie starych przepisów i nie ma do niego zastosowania znowelizowany art. 118 k.c., z którego wynika termin przedawnienia 6 lat. Roszczenia „frankowiczów” nie wynikają, bowiem, ze stosunku rachunku bankowego. Roszczenie to jest związane z umową o kredyt bankowy i nie zmienia tego fakt pobrania opłaty z rachunku bankowego kredytobiorcy. Jednocześnie świadczenie kredytobiorcy nie ma charakteru świadczenia okresowego.

Nadto należy wskazać, iż upływ terminu przedawnienia nie skutkuje niemożliwością dochodzenia swoich roszczeń. Przedawniają się jedynie poszczególne raty, których nie obejmuje termin 10 lat wstecz.

Proszę jednakże pamiętać, iż zgodnie z dyspozycją art. 502 k.c. wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.